Databáze

Dóra Maurer

Born 11. červen 1937, Budapešť
 
Dóra Maurer, maďarská umělkyně aktivně kombinující oblast fotografie, filmu, grafického designu a malby, je autorkou, reflektující objektivní geometrické, matematické a konceptuální systémy. Její bytostně avantgardní tvorba je příkladem přísně konstrukčního řešení otázek současného umění. Maurerová působí jako profesorka budapešťské Akademie výtvarných umění.
 
grafika, práce na papíře, design, film, neokonstruktivismus, experimentální film, Show in map

1951

1956

1956-1964
Mezi lety 1956-1961 studuje Dóra Maurerová pod vedením profesora Gyuly Hincze na budapešťské Magyar Képzőművészeti Főiskola/ Maďarské akademii výtvarných umění. Po jejím absolutoriu se věnuje bronzovým leptům, reflektuje je v modu paradoxní organičnosti, senzitivity až grotesknosti (Melegház /Zelený dům, 1963; Pompei sorozat/ Pompejská série, 1964), biomorfní elementy přitom promyšleně zasazuje do geometrizovaného systému. Zatímco tyto práce jsou stále ještě depiktivní, v dalších již naplno uplatňuje metodu asociace. Příkladem postupného abstrahování a soustředění se na povrchové vlastnosti je malba Fiore z roku 1963/4, příznačná také výraznou formální úpravou.

1962

IX. Országos Képzőművészeti Tárlat (skupinová výstava, Budapešť)

1964

Fiatal Művészek Stúdiója 5 (skupinová výstava, Budapešť)

1965

1965-1970
Druhá polovina šedesátých let znamená značné rozšíření záběru Dóry Maurerové. V její tvorbě se objevují koláže, muchláže, netypické materiály (vlasy), vrstvení, zároveň ale využívá ryze tradičního podkresu (PB 0, Hegy és Ember/ Hora a člověk, 1969), tj. jisté předzvěsti později oblíbeného motivu ukrývání. S osvojením si techniky fotografie a aktivizací osobního projevu souvisí příprava větších konceptuálních děl. Mezi ně patří například Nagyon magasról leejtett lemez/ Záznam padající z velké výšky, (1970; fotografie, hlubotisk), jehož princip staví na záznamu přítomnosti či účasti umělce – prostřednictvím fotografie je zachycena její malířská činnost i druhotná deformace záznamu.
Určitou iniciační roli sehrává stipendijní pobyt ve Vídni, který Maurerová absolvuje v roce 1967. Z Vídně, kde od této doby střídavě žije, si rovněž o tři léta později přiváží ocenění v oblasti drobné grafiky (Graphic Awards in Vienna), ve stejném roce je rovněž oceněna cenou Yorkshire Art Association.
Ma/magyar grafika (skupinová výstava, Budapešť)

1966

Magyar Kisgrafika (skupinová výstava, Budapešť)

1967

Fiatal Művészek 5túdiója 8. (skupinová výstava, Budapešť)
Fiatal Művészek Stúdiója 8. (skupinová výstava, Budapešť)
4. Miskolci Grafikai Biennále (skupinová výstava, Budapešť)
Ungarische Grafik der Gegenwart (skupinová výstava, Schleswig)

1968

Internat. Grafik (skupinová výstava, Bremerhaven)
Országos Képzőművészeti Kiállítás (skupinová výstava, Miskolc )

1971

1971-1977
Sedmdesátá léta lze ve všeobecnosti charakterizovat zájmem o sériovost, opakování založená na matematické přesnosti i přírodní nahodilosti. Škála využitého materiálu přitom dále nabývá na pestrosti, zahrnuje kolíčky, krabice a obaly, gázu, hřebíky, vše v různých tvarech, barvách a velikostech (Mennyiségtábla/ Množstevní tabule, 1972). Podobný princip charakterizuje také její malířské a grafické práce (Mennyiségtábla 6 / Množstevní tabule č. 6, 1972).
V letech 1972 a 1976 je Dóra Maurerová oceněna na mezinárodním grafickém bienále v Norsku (1st Norwegian International Graphics Biennial/ 1. norské mezinárodní grafické bienále) a v Krakově (6th International Graphics Biennial of Krakow/ 6. mezinárodní grafické bienále v Krakově).
Ke konci sedmdesátých let akcentuje Maurerová další velké téma - znakový a symbolický systém. Využívá přitom řady odlišných technik, mj. pedotypu. Příkladem budiž V. május 1-i felvonulása mesterséges talajon/ Průvod umělou travou v neděli 1. května, 1979 koncipovaný ze dvou částí: malířsky zpracované struktury papírových obdélníků a čisté plochy pokryté otisky chodidel. Maurerové pedotypy jsou souhrnně vystaveny v roce 1976 v budapešťské Helikon Galéria.
Záměrný kontrast organizovaného a nahodilého, dokumentace a tvorby je typický také pro série prací zahrnující textové pasáže (Inkább madár lennék 1–4/ Raději bych byla ptákem 1–4, 1971; Szónyomok, Akkumuláció 1–2/ Slovní stopy, Akumulace 1-2, 1973).
Dalším okruhem její tvorby je práce s fázovou fotografií, resp. filmem, jejímž prostřednictvím naplňuje zájem o strukturaci i znakový systém (Revezibilis és felcserélhető mozgások/ Reverzní a proměnné pohyby, 1972). Díky novým technologiím může podrobněji zkoumat dopad změny pozice, interakce mezi objekty a jejich vzájemné ovlivňování (Displacement-sorozat/Posun-série, 1972–1983). Série Kvázi-képek/ Kvazi-obrazy z poloviny desetiletí je založena na náhodném výběru drobného prvku původní geometrické struktury, jeho zvětšení a zdůraznění, umístění v novém plánu, později trojrozměrném prostoru (Széria ábra két Kvázi-képpel/ Sériová ilustrace s dvěma Kvazi-obrazy, 1976; Kvázi-kép véletlen adatok szerint/ Kvazi-obraz založený na náhodných figurách, 1977). Původní diagonální dělení ploch, které využila v sériích Eltolódások a 4-ből öt típusú/Pět typů ze čtyř postupně nahradilo členění rovnoběžné či podélné, které se objevilo jak v jejích grafických (Egy négyzet széttolása/Čtvercové odstřeďování, 1974), tak trojrozměrných pracích (Eltolhatás/ Odstřeďování, 1976).
[Dóra Maurer] (samostatná výstava, Vídeň)

1972

1973

Byl(a) členem Béla Balász Stúdió

1974

Grafiky, objekty (samostatná výstava, Brémy)

1975

1975-1977
V roce 1975 zakládá Dóra Maurerová společně s Miklósem Erdélym (1928-1986) skupinu Kreativitás – Vizualitás szakkör/ Kreativně- vizuální studijní kroužek. Kroužek je funkční do roku 1977.
Posuny 1972-75 (samostatná výstava, Štýrský Hradec)

1976

Nyomtatás - nyomhagyás (samostatná výstava, Budapešť)
[Dóra Maurer] (samostatná výstava, Jyväskylä)
[Dóra Maurer] (samostatná výstava, Székesfehérvár)
Sériové práce (skupinová výstava, Segedín)

1977

1977-1979
Pohrávání si se strukturami, jejich konstruování a rozbíjení nakonec úzce souvisí také s hledáním skryté struktury (elrejtett strukúrák), respektive jejím vytvářením. V sérii Rejtett strukúrák 1–3/ Skrytá struktura 1-3 (1977–1979) například pracuje s překladem jednotlivých, různě složených čtvrtek papíru čistými plochami. Na počátku osmdesátých let se tento stále subtilnější zájem koncentruje v sérii Zsilipek/ Stavidla, sestávající ze struktur tvořených interakcí (tekutého) světla a prachu.
V průběhu osmdesátých let se Maurerová vrací také k dalším z děl či vizí z předchozího desetiletí, mj. k povrchovým studiím Szél jelzésben/ Vítr ve značkách (1972) či problematice značení v nových technikách a materiálech (Zsilipek/ Stavidla, 1980). Barvou zasahuje do svých Kvazi-obrazů, jejichž jednotlivé plány odděluje, zvětšuje a prostřednictvím barevných akcentů variuje (Kvázi-kép No.86/ Kvazi-obraz č. 86, 1983). Pro svou práci vytváří poměrně komplikovaný systém pravidel, který krom matematických systémů sleduje rovněž systémy barevné, respektive hierarchii studených a teplých barev.

1978

1979

Eltalódások 1975 - 79 (samostatná výstava, Pécs)

1981

Pracoval(a) v Museum of Fine Arts in Budapest (1981-1983)

1982

1982-1983
Vyvrcholení strukturálních studií Dóry Maurerové znamená nabídka Dietera Bognera (1942) k pojednání věžní komnaty Buchbergského hradu (1982). Maurerová pracuje s pomocí dvourozměrných akvarelových návrhů Térfestés tervek/ Prostorové malířské plány (1980–1982), které postupně převádí do plochy o velikosti čtrnácti metrů čtverečních, navíc v iluzivním prostorovém gardu. Celý postup je dokumentován prostřednictvím fotografie i filmového záznamu (Térfestés / Prostorová malba, 58 mm, 1982–1983; Térfestés. Buchbergi projekt /Prostorová malba, Buchbergský projekt, 16‘‘, 1983).
V letech 1981 až 1983 vede Maurerová fotografický a filmový workshop Indigó Csoport/ Modrá skupina v budapešťském Szépművészeti Múzeum/ Muzeu výtvarného umění.
Egoland-art (skupinová výstava, Budapešť)
Művészbélyegek. Art-Pool (skupinová výstava, Budapešť)
Bilder, Zeichnungen, Fotos (samostatná výstava, Friedberg)

1983

Film / művészet (skupinová výstava, Budapešť)
"Raum quasi Bild'". Exakte Tendenzen (samostatná výstava, Gars am Kamp )
Á kibontakozás évei 1960 körül (skupinová výstava, Székesfehérvár)

1984


Regata 3 (malba)
11. Bienále užité grafiky Brno (skupinová výstava, Brno)
Drawing! (skupinová výstava, Pécs)
Small is beautiful (skupinová výstava, Varšava)
Práce 1958-1983 (samostatná výstava, Vídeň)

1985

Tértervek/Raumkonzepte (skupinová výstava, Budapešť)
20 Years of Hungarian Experimental Film (skupinová výstava, New York (NY))

1986

Képvetületek! Projektionsbilder (samostatná výstava, Budapešť)
The Corner (skupinová výstava, Friedberg)

1987

1987-1991
Mezi lety 1987 a 1989 absolvuje Dóra Maurerová další pobyt v Rakousku, tentokrát díky vládnímu stipendiu rakouského ministerstva kultury. V roce 1988 získává stipendium nadace Eötvös. Jako hostující lektorka vede audio-vizuální kurzy na Magyar Iparművészet Főiskolán/ Uměleckoprůmyslové škole v Budapešti (1987-1991). Od roku 1990 je vyučující na Magyar Képzőművészeti Főiskola/ Maďarské akademie výtvarných umění v Budapešti.
Pracoval(a) v Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1987-1991)
"A" výstava (skupinová výstava, Budapešť)
Geometrien aus Österreich (skupinová výstava, Gars am Kamp )

1988

1989


Quod libet 4 (malba)

1990

1990-1996
V práci na buchbergském cyklu pokračuje Maurerová i po roce 1990, stále sleduje proměnu barev působením světla a ve světle samém, do tohoto procesu zasahuje a dále jej zaznamenává. Z původních kvazi-obrazů se postupně vyvíjí série Relatív Kvaziképek/ Relativní kvazi-obrazy. Původní plátna doslova opouštějí zdi (Ledőlt Quasi-kép alapformával/ Spadlý kvazi-obraz se základní formou, 1986–91; Quod libet No. 2/ Jak se Vám líbí č. 2, 1991) či naopak křivka podkladu předurčuje prostorové pojednání pláten a volbu technik (Vegyes téri viszonyok IV. No. 9/ Kombinované prostorové relace IV. č. 9, 1993–96).
Během druhé poloviny devadesátých let se postupně uvolňuje původně striktní redukce palety na osm základních barev (série Hommage á Monet/ Pocta Monetovi) i s tím související soustředění se na zakřivení a následnou prostorovou konstrukci (Görbült sík, homorú/ Zakřivený plán, 1996; Görbült sík, szárnyas/ Zakřivená rovinná plocha, 1996). Série Raszter közi Quasi-kép/ Raszterközi Quasi-kép/ Kvazi obraz s rastrovým intervalem/ Posun 74 (1997) a Az RQD 74, augusztus 9-én 5.15-kor/ RQD 74 9. srpna v 5:15 (1997) jsou další ze studií postupující modulace vztahu mezi světlem a barvou (paralela k sérii Áthelyezés/ Přesun (1976).
V roce 1995 je Maurerová oceněna národní Munkáczyho cenou.
Pracoval(a) v Hungarian University of Fine Arts (1990-2008)
Dialog (samostatná výstava, Budapešť)

1991

1993

Fa/nyitás (samostatná výstava, Budapešť)
Falnyitás (samostatná výstava, Budapešť)
Kvazi-obrazy, Instalace (samostatná výstava, Friedberg)
[Dóra Maurer] (samostatná výstava, Szombathely )

1994

Zwischen Zeit Raum I (skupinová výstava, Düsseldorf)

1995

Quasi-Obrazy (samostatná výstava, Bratislava)

1996

5treifenbilder (samostatná výstava, Norimberk)
[Dóra Maurer] (Tibor Gáyor) (samostatná výstava, Szombathely )

1997

Quasi-képek és képek 1990-1997 (samostatná výstava, Budapešť)
Vegyes téri viszonyok (samostatná výstava, Pécs)

1998

Arbeiten 1975-1997 (samostatná výstava, Bottrop )
Eltolódások 1974-75 (samostatná výstava, Budapešť)

1999

[Dóra Maurer] (Áron Balázs) (samostatná výstava, Budapešť)

2000

Dostal(a) grant od Soros Foundation

2001

2002

Szferikus pikkelyek (samostatná výstava, Budapešť)

2003

Dóra Maurerová získává státní ocenění - Kossuthovu cenu.
Dostal(a) cenu The Kossuth Prize
Audio-vizuální vztahy (s Tamásem Jovánovicsem) (samostatná výstava, Budapešť)
Farbráume Dunkelkammer (samostatná výstava, Friedberg)

2004

Der 4-eckige Blick (skupinová výstava, Kolín nad Rýnem)
Paula's Home (skupinová výstava, Linec)
[Dóra Maurer] (samostatná výstava, Vídeň)

2005

Fotogenia (samostatná výstava, Budapešť)
Feszített művek (skupinová výstava, Budapešť)

2006

2007

Fotómunkák (samostatná výstava, Budapešť)

2009

2010

Unmistakable Sentences. The Collection Revisited (skupinová výstava, Budapešť)

2011

Transparency – Looking Through (skupinová výstava, Budapešť)
Kind of Change - New Acquisitions 2009-2011 (skupinová výstava, Budapešť)

2012

The Hero, the Heroine and the Author (skupinová výstava, Budapešť)

2013

2014

Dóra Maurer. Snapshots (samostatná výstava, Waldenbuch)
LUDWIG 25. The Contemporary Collection (skupinová výstava, Budapešť)

2015

Siliconvalse. Hungarian Reality (skupinová výstava, Brno)
Dóra Maurer, Parallel Systems (samostatná výstava, Praha)

2016

2017

Crossing Borders (The Grüner Collection) (skupinová výstava, Bratislava)

2018

2019

Dóra Maurer (samostatná výstava, Londýn)

2020

Dóra Maurer (samostatná výstava, Londýn)

Muzeum umění Olomouc 2011-2016