Database

Michal Kern│...on paper 2

23 Luty - 8 Kwiecień 2018, Bratislava

Gallery 19 offers a view to creating distinctive representative of slovak form of land art Michael Kern, who pointed to the natural events in his often unnoticed, everyday life  (flow of water, melting snow or shadow transformation) and sensitively introduced traces of human presence and participation. 
 

„Od tých čias, keď som ešte ako dieťa behal pomedzi lopúchy na brehu Demänovky a začal som si uvedomovať modrú oblohu cez bizarné obrazce v lopúchoch a v daždi som sa tešil, ako steká voda veľkou kanelúrou stebla ku koreňom, od tých čias je to môj ateliér v prírode a príroda v ateliéri.“
- Michal Kern
Tvorba Michala Kerna (1938-1994) stále ponúka nové možnosti nahliadnutia pod povrch jeho myslenia a sústredenia sa na jasne vymedzený okruh tém, súvisiacich s nadväzovaním vzťahu človeka k prírodnému prostrediu. Objavovanie osobitého vizuálneho jazyka bolo formované vyrovnávaním sa s umeleckým i ľudským odkazom otca – Petra Júliusa Kerna a nadviazaním kontaktov s kolegami z Bratislavy, kam začal Kern v prvej polovici 70. rokov 20. storočia z Močiarov pri Demänovskej doline pravidelne dochádzať na spoločné stretnutia (s Tomášom Štraussom, Rudolfom Sikorom, Petrom Bartošom, Jurajom Melišom, Deziderom Tóthom a ďalšími), ale aj kontaktami s moskovskou neoficiálnou scénou (napr. s Franciscom Infantem). Kerna formoval vrúcny a hlboko zakorenený vzťah k prírode, ktorou bol od detstva obklopený, a schopnosť viesť s ňou nepretržitý dialóg.
             
Prírodu ako trvalú možnosť tvorby objavoval Michal Kern postupne, cez zdanlivé vzdialenie sa a dočasné zaujatie „inou prírodou“ v úvodnom období konkretizmu v 2. polovici 60. rokov, až po jej identifikovanie ako svojho ateliéru pred polovicou 70. rokov. Poukazoval na prírodné dianie v jeho často nepovšimnutej, všednej každodennosti plynutia vody, topenia snehu či premeny tieňov, a do jej diania citlivo vnášal stopu ľudskej prítomnosti a spoluúčasti. Fotograficky zaznamenávané minimalistické, na podstatu redukované performancie kombinoval ateliérovými zásahmi: častým využitím kresby a vlastných autorských textov. Tá sa prejavuje aj v autorových denníkoch a poznámkach, ktoré majú charakter komentárov doby, skíc, konceptov a návrhov k realizovaným aj nerealizovaným projektom. Práve denníky dávajú nahliadnuť do hĺbky a procesu jeho uvažovania – ich škála siaha od ekologickej problematiky ku politickým komentárom, k fiktívnym architektúram, realizáciám do architektúry až po štúdie k dielam, ktoré naplno vyzneli v definitívnych fotografických realizáciách (fotomonológoch, ako ich nazval Tomáš Štrauss).
             
V Kernovej tvorbe sa prelínajú dva póly vzťahu k prírodnému. Prvý smeruje k tichému prenikaniu a pokore pútnika, v druhom sa príroda stáva umocňujúcim prostredím pre tlmočenie idey, s častými ekologickými a etickými posolstvami. Kernov prístup k prírode je v oboch prípadoch výrazne antropocentrický. K prírode sa vždy približoval z pozície pokorného človeka, obnovujúceho stratený kontakt s ňou. Stopa prítomnosti človeka je v jeho dielach citeľná, či už je skrytým pozorovateľom, tichým pútnikom, alebo priamym aktérom. Príroda v jej trvalej nemennosti a statickosti – jaskyňa, kamene, stromy a premenlivej efemérnosti - voda, sneh, lopúchy, je kontaktovaná človekom – zrkadlom, tieňom, dotykmi, odtlačkami a stopami,  ktoré sa v tomto obojstrannom dialógu stávajú akýmsi tajomným rituálnym jazykom.
             
Svojou celoživotnou tvorbou Michal Kern, ako osobitý predstaviteľ slovenskej podoby land artu, hľadal možnosť zanechať v prírode odkaz, efemérnu stopu, ktorú „by príroda prijala“. Ona sama mu v tomto dialógu dala odpoveď v podobe trvalej stopy, ktorú zanechala v jeho tvorbe a sprostredkovane nás pozýva vstúpiť do nášho vlastného „priestoru pre meditáciu.“ Jeden návod nám dáva autor sám: „Dotkni sa prstom kvapky rosy a spoj sa čistotou so zázrakom. Nejde tu o „vedecký“ popis či objav v prírode. Ide o návod, ako zažiť zážitok, ktorý som mal ja, keď som vymyslel túto situáciu. Napísať projekt pre milióny ľudí, aby sa dotkli rosy a žili v súzvuku so zákonom prírody.“

Kurátorka: Daniela Čarná

Muzeum umění Olomouc 2011-2016