Databáze

Henryk Stażewski

Henryk Stażewski

Born 9. leden 1894, Varšava
Died 10. červen 1988, Varšava

Henryk Stażewski, pionýr klasické avantgardy dvacátých a třicátých let, je jednou ze zásadních postav polské umělecké scény minulého století. Byl členem řady domácích i zahraničních progresivních uměleckých skupin (Cercle et Carré, Blok, Praesens), mezi jeho souputníky patřili Hans Arp či Piet Mondrian. Stażewski se inspiroval kubismem, konstruktivismem i geometrickou abstrakcí šedesátých až osmdesátých let. Mimo volnou tvorbu se věnoval také interiérovému designu, scénografii a užité grafice.


show in map

1913

Stażewski studuje pod vedením profesora Stanisława Lentze (1861-1920) na varšavské Szkołe Sztuk Pięknych. Během studia se seznamuje s Mieczysławem Szczukou (1898-1927), Teresou Zarnowerownou (1895-1950), Marií Nicz-Borowiakovou (1896-1944), Janem Golusem (1895-1964), Aleksanderem Rafałowskim (1894-1981) a Wandou Melcerovou. V roce 1917 se připojuje k první z polských avantgardních skupin Ekspresjoniści Polscy/ Polští expresionisté (po roce 1919 Formiści/ Formisté). Z předválečného období se dochovaly realistické, impresionisticky laděné akvarely – zejména akty, portréty (mezi jinými portrét Wandy Melcerové) a krajinné studie (ve sbírce Muzea Sztuki w Łodzi/ Muzea umění v Lodži). 1920–1922

1920

Po uzavření školy Stażewski vstupuje jako dobrovolník do Legie Akademicke/ Akademické legie. Debutuje v roce 1920 na skupinové výstavě v Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych/ Společnosti pro podporu krásných umění ve Varšavě (předchůdce pozdější Galerie Zachęta). V květnu 1921 se obrazem Anarchiści/ Anarchisté, 1921) účastní výstavy Formistů. Toto dílo, podobně jako i další díla z počátku dvacátých let, se nedochovalo, soudobou kritikou je však řazen do kubistické linie. V prosinci téhož roku vystavuje spolu s Mieczysławem Szczukou a Edmundem Millerem (Polski Klub Artystyczny/ Polský umělecký klub) a v květnu roku následujícího se účastní třetí výstavy skupiny Formistů F9 ve Varšavě.

1921

Wystawa Formistów (skupinová výstava, Varšava)
Wystawa Mieczysława Szczuki, Henryka Stażewskiego, Edmunda Millera (skupinová výstava, Varšava)

1922

Trzecia Wystawa Grupy Formistow F9 (skupinová výstava, Varšava)
Wystawa Nowej Sztuki (skupinová výstava, Vilnius)

1923

Rok 1923 znamená první průlom. V květnu probíhá ve Vilniusu Wystawa Nowej Sztuki/ Výstava nové malby, Corso, na níž se Stażewski opět prezetuje po boku Mieczysława Szczuki, Teresy Żarnoweróvny, Karola Kryńkého (1900-1944) a Marie Puciatycké. Jde o první prezentaci polského a litevského konstruktivismu. Katalog, včetně manifestu, který také v typografii následuje teze konstruktivismu/ suprematismu, editovali Stażewski a další člen skupiny, Witold Kajruksztis (1890-1961). V prosinci se Stażewski účastní mezinárodní výstavy nové malby v Łodzi (Międzynarodowa Wystawa Nowej Sztuki). Stażewského konstruktivistické období je specifické reflexí teorie unismu Władysława Strzemińského (1893-1952), které se projevuje architektonickým promýšlením struktury obrazu, prací s texturou jednotlivých plánů, odlišováním figurálních prvků, respektive začleňováním písemných motivů do geometrického systému kompozic.
Międzynarodowa Wystawa Młodej Sztuki (skupinová výstava, Lodž)

1924

Stażewski vstupuje do skupiny Blok, sdružující kubisty, konstruktivisty a suprematisty. Vedle něj se spolku účastní Władystaw Strzemiński, Mieczystaw Szczu¬ka, Teresa Żarnowerówna, Karol Kryński, Witold Kajruksztis, Edmund Miller, Katarzyna Kobro (1898-1951), Henryk Berlewi (1894-1967), Mieczystaw Szulc (), poději také Maria Nicz¬-Borowiaková, Aleksander Rafałowski a Jan Golus. Jádrem programu je obhajoba autonomie umění jakožto konstrukce čistých forem nezávislé na reálném provozu, včetně jeho ekonomických a sociálních konotací. Hnutí se výrazně inspiruje u ruských avantgardistů (Władysław Strzemiński udržuje kontakty s Kazimirem Malevičem). Na aktivitu Bloku navázaly skupiny Praesens (1926-1929) a a.r. (1929-1936). Blok a Praesens rovněž disponovaly stejnojmennými časopiseckými platformami. Po roce 1924 Stażewski aktivně cestuje. Při návštěvě Paříže se seznamuje s Pietem Mondrianem (1872-1944) a Michelem Seuphorem (1901-1999).
Wystawa Bloku kubistów, suprematystów i konstruktywistów (skupinová výstava, Varšava)
[Blok] (skupinová výstava, Riga)
Wystawa członków Klubu Artystycznego "Polonia" [Blok] (skupinová výstava, Varšava)


1926

International Theatre Exposition (skupinová výstava, New York (NY))
1st International Exhibition of Modern Architecture (skupinová výstava, Varšava)
I-sza Wystawa Grupy Artystycznej Praesens (skupinová výstava, Varšava)

1927

Polské moderní umění (skupinová výstava, Praha)
Machine Age Exposition (skupinová výstava, New York (NY))
Salon of the Polish Architects Association (skupinová výstava, Varšava)

1928

Wystawa Niezależnych (skupinová výstava, Varšava)
Modernist Salon (skupinová výstava, Varšava)
II Salon of the Polish Architects Association (skupinová výstava, Varšava)
Salon Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków (skupinová výstava, Varšava)

1929

Od roku 1929 je Stażewski členem pařížské mezinárodní skupiny Cercle et Carre/ Kruh a čtverec, později Abstraction-Creation/ Abstrakce-tvoření (od roku 1931
I Exposition Internationale de Groupe Cercle et Carré (skupinová výstava, Paříž)
II Salon des Surindependents (skupinová výstava, Paříž)
Powszechna Wystawa Krajowa (skupinová výstava, Poznaň)
Exposition d´Art Polonais Moderne (skupinová výstava, Paříž)

1930

Salon Listopadowy IPS-u (skupinová výstava, Varšava)

1931

Salon Wiosonny im. Józefa Piłsudskiego (skupinová výstava, Varšava)
WIII Wystawa Doroczna Wileńskiego Towarzystwa Artystów oraz IPS-u (skupinová výstava, Vilnius)
Salon Zimowy IPS-u (skupinová výstava, Varšava)

1932

Salon Wiosenny (skupinová výstava, Varšava)
Wystawa Drukarstwa Nowoczesnego (skupinová výstava, Lodž)

1933

[Instytut Propagandy Sztuki] (skupinová výstava, Lodž)
Wystawa Grupy Plastyków Nowoczesnych (skupinová výstava, Varšava)

1934

Wystawa Koła Artystów Grafików Reklamowych (skupinová výstava, Varšava)

1936

Wystawa rysunków i akwarel ZZPAP z Warszawy (skupinová výstava, Poznaň)

1937

Konstruktivisten (skupinová výstava, Basel)

1940

V polovině čtyřicátých let vstupuje Stażewski do umělecko-vědeckého klubu (Klub Młodych Artystów i Naukowców/ Klub mladých umělců a vědců), významně spolupracuje s varšavskou galerií Krzywe Koło/ Křivé kolo. Stażewského tvorba je již od třicátých let přiznaně abstraktní, vedle geometrických prvků využívá organického tvarosloví (Kompozycja abstrakcyjna III/ Abstraktní kompozice III, 1958). Významnou roli připisuje barvám. Jeho práce na přelomu čtyřicátých a padesátých let se k figuraci navracejí, časté jsou například volné aluze zátiší (Martwa natura/ Zátiší, 1956), figurativních zátiší (Ucieczka/ Útěk, 1947

1947

I Salon Warszawski ZPAP (skupinová výstava, Varšava)
III Ogólnopolski Salon Malarstwa, Rzeźby i Grafiki (skupinová výstava, Poznaň)
[Wystawa grupy malarzy awangardowych] (skupinová výstava, Varšava)

1948

Mladí polští malíři (skupinová výstava, Praha)
Wystawa Młodej Plastyki (skupinová výstava, Varšava)
Druga Doroczna Wystawa ZPAP okręgu Warszawskiego (skupinová výstava, Varšava)
I Exhibition of Modern Art (skupinová výstava, Krakov)

1951

II Ogólnopolska Wystawa Plastyki (skupinová výstava, Varšava)

1952

Stażewski publikuje text Sztuka abstrakcyjna/ Abstraktní umění.
III Ogólnopolska Wystawa Plastyki (skupinová výstava, Varšava)


1955

Ve druhé polovině padesátých let se ve Stażewského tvorbě objevuje reliéf. Prvotní varianty jsou typické uvolněností, barevností a kombinacemi organických forem a prvků (Relief, 1955). Na počátku šedesátých let využívá Stażewský rastrové strukturace povrchu a inklinuje k bílé barevnosti (Relief malowany, biały/ Malovaný reliéf, bílý, 1961). Období je později označováno jako bílé. Záliba v nekonečnosti kombinatorických možností a opozitních principech řádu/chaosu jej vede k experimentům (Relief szary i bialy 9 / Šedý a černý reliéf č. 9, 1964). V letech 1964 až 1967 vytváří sérii měděných reliéfů, jejichž kovový povrch umožňuje rozvíjení světelné hry (Relief miedziany 9/ Měděný reliéf 9, 1965). Paradoxní kombinace geometrické struktury a nefunkčního kompozičního rytmu je tématem počátku sedmdesátých let (Relief 2, 1972).
Wystawa prac H. Stażewskiego (samostatná výstava, Varšava)
VI Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki ZPAP Okręgu Warszawskiego (skupinová výstava, Varšava)


1962

Argumenty 1962 (skupinová výstava, Varšava)

1965

V roce 1965 zakládá Stażewski společně s Wiesławem Borowským, Ankou Ptaszkowskou a Mariuszem Tchorekem Galerii Foksal. V roce 1966 je oceněn na benátském bienále, o šest let později ho vídeňská univerzita honoruje cenou Gottfrieda von Herder. Na konci šedesátých let a v letech sedmdesátých se dále prohlubuje Stażewského tendence podřizovat uměleckou tvorbu objektivizujícím zákonům vědy. Jako základního prvku využívá barevného čtverce, jehož vyznění proměňuje každá sebedrobnější změna v tónování či strukturaci (Kompozycja/ Kompozice, 1974-1979

1970

Pro Wroclawské symposium vytváří Stażewski světelnou instalaci 9 promieni swiatla na niebie/ 9 paprsků světla na nebi (1970). V průběhu sedmdesátých let se výrazně uvolňuje také jeho práce s barvou. Její přiznaný expresivní potenciál nyní stojí v přímé opozici vůči restriktivnímu systému geometrických pravidel (Promienie barw/ Paprsky barev, 1980). Proces vrcholí na počátku osmdesátých let, kdy se barvy stávají hravým prvkem geometrických kompozic (Kompozycja/ Kompozice, 1983).

19731975

V roce 1975 se Stażewski věnuje analýze kompozic George de la Tour (1593-1652). Geometrii chápe jako společný jazyk a spojnici umění všech dob. O rok později své závěry demonstruje sérií maleb Redukcje/ Redukce (1976), na jejichž radikálně bílém plátně se střetávají často protichůdně vedené linie. Série vyjadřuje Stażewského přesvědčení o platnosti geometrických pravidel a zároveň zásadní schopnosti lidského oka nekonečný počet možných řešení omezovat.
55 - A
55 - A (malba)
No. 55
No. 55 (malba)


1976

Nr 48
Nr 48 (malba)
Nr 49
Nr 49 (malba)
Nr 81
Nr 81 (malba)


1978

Nr 3
Nr 3 (malba)
Nr 28
Nr 28 (malba)1980

V roce 1980 organizuje Stażewski výměnný program mezi polskými a americkými umělci. Získanými díly podporuje lodžské muzeum umění, které slaví padesáté výročí založení mezinárodní kolekce moderního umění.
1 - 1980 (malba)

Henryk Stazewski (samostatná výstava, Bottrop )

1982

2 - 1982 (malba)1984

Small is beautifull (skupinová výstava, Varšava)


1994

Po sérii zahraničních výstav v Paříži (Musée d'Art Moderne, 1977, 1982

1995

Bestandsaufnahme XII (skupinová výstava, Bochum)2001

Henryk Stazewski: Reliefs (samostatná výstava, Varšava)
The Foksal Gallery's Deposit (skupinová výstava, Varšava)
In Between : Art. From Poland, 1945 - 2000 (skupinová výstava, Chicago (IL))

2002

The Art of Geometry (skupinová výstava, Słupsk)

2003

On the Edge: Contemporary Art from the DaimlerChrysler Collection (skupinová výstava, Detroit (MI))
Einbildung - Das Wahrnehmen in der Kunst (skupinová výstava, Štýrský Hradec)
The DaimlerChrysler Collection (skupinová výstava, Karlsruhe)

2004

33 protagonistov historickej avantgardy (skupinová výstava, Bratislava)


2006

In Poland, That Is Where? (skupinová výstava, Varšava)
Die Zeit der Avantgarden - Aus den Sammlungen des Museum Sztuki (skupinová výstava, Hannover)

2007

Game. From the Zachęta Collection (skupinová výstava, Varšava)
Living Color (skupinová výstava, Budapešť)


2009


2010

Painting, Process and Expansion (skupinová výstava, Vídeň)
Things evoke feelings (skupinová výstava, Varšava)
L’emotion et la regle (skupinová výstava, Lyon )
Unmistakable Sentences. The Collection Revisited (skupinová výstava, Budapešť)

2011

Blue Scotch (skupinová výstava, Krakov)
z kolekcji ... Landscape? (skupinová výstava, Krakov)
Carpet Cleaning - ms2 (skupinová výstava, Lodž)
Polský konstruktivismus (skupinová výstava, )
Museum der Wünsche (skupinová výstava, Vídeň)

2012

Correspondences Modern Art and Universalism (skupinová výstava, Lodž)
Aufbruch - Malerei und realer Raum (skupinová výstava, Würzburg )
f(J)=J² (skupinová výstava, Krakov)
Od Tiziana po Warhola/ Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (skupinová výstava, Olomouc)


2015Muzeum umění Olomouc 2011-2021